قران کریم

ترجمه ای که هم اکنون در اختیار شماست، ترجمه ی مرحوم ابوالقاسم پاینده(از ایمان تفسیری و تاریخی قرن چهاردهم هجری) است که نقطه ی عطفی در تاریخ ترجمه های قرآن به شمار می رود و از متانت و استواری خاصی برخوردار می باشد؛ ولی با توجه به ضعف ها و ایراداتی که به این ترجمه وارد بود؛ از جمله: تحت اللفظی بودن در بعضی جاها ترجمه را برای خوانندگان نامفهوم می کرد و در بعضی جاها بریدگی از متن حاصل می شد و اینکه به اعتقاد بنده ی حقیر، ترجمه باید حالت تفسیری(نقل معنا از لغتی به لغت دیگر) داشته باشد، بر آن شدیم که در یک پروژه ی علمی و تحقیقاتی با تأکید بر حفظ اصالت اثر، تحقیق، تصحیح، تکمیل و ویرایش آن پرداخته شود تا در اثر تکمیل آن،ترجمه ای زلال ترو صاف تر شود و خواننده گرامی(حتی عوام مردم) آن را بفهمند. این ویرایش و تکمیل مدت طولانی را به خود اختصاص داده است و آنچه امروز در اختیار شماست، حاصل این تلاش های مستمر و طولانی است.