مکتب شیخیه

کتابی که پیش رو دارید گذری است تاریخی به شیخیه که به قلم یکی از مستشرقان فعال و کم نظیر غرب یعنی هانری کربن نوشته شده. کسی که به مدت سه سال با علامه طباطبایی مصاحبت داشته و کتب پرباری در موضوعات مختلف اسلامی نگاشته است. این کتاب با رویکرد تاریخی است و بیشتر اشارتی است به کتاب «فهرست» محمد کریم خان کرمانی که ما را با آثار شیخیه بدون توجه به نفی یا اثبات دیدگاهشان آشنا می سازد و با یک مقدمه خوب علمی توسط دکتر بهمنیار به ارزش معنوی کتاب افزوده است، اما آنچه که جای آن در کتاب «فهرست» کم رنگ و در خیلی جاها خالی است اشاره ای عنوان دار به شاکله فکری مکتب شیخیه است. موسس این مکتب، شیخ احمد احسایی است.