مفسرسلوک

حیات «مردان خدا» لایه های متنوع و فراز و فرودهای متکثر و حتی محکم و متشابه های گوناگون دارد؛ که هر انسانی به قدر وسع وجودی، زاویه دید و بینش و نگرش خویش می تواند گلی از گلستان و خوشه ای از آن خرمن وجودی بچیند، تا بی بهره از کنار آن نعمت های دل انگیز و جان بخش و سفره های گسترده پر ازنعمت الهی نگذرد. علامه سید محمد حسین طباطبایی، به حقیقت از مردان الهی، و صاحب قدم، قرار و قلم،  قلب صدق و عند ربی و نورانی بود. ایشان دو حیات داشت که یکی از آن ها در گذر زمان و مکان و تاریخ می گنجد؛ و دیگری فرازمانی و فراتاریخی است. الف: حیات طبیعی و فیریکی و بیولوژیکی، که از ولادت تا هجرت، از هجرت تا رحلت را در برمی گیرد، و در آن سیر «افقی» و هجرت آفاقی تعیین یافته است. ب: حیات ماورای طبیعی، متافیزیکی، عقلانی و ملکوتی که حیات علمی، عملی، سیر و سلوک فکری و باطنی است.و اسفار اربعه «عقلی و عرفانی» در آن متجلی شده است.

ما نیز گرچه ادعای شناختن و شناساندن آن عزیزالوجود را نداریم، شاید توانسته باشیم با استمداد از روح ملکوتی آن «ملکوت نشین» و استعانت از معارف شاگردان حکیم و مفسر الهی اندیش او، زمینه ای را برای تشنگان وادی معرفت و سیر وسلوک، به ویژه جوانان عزیز فراهم سازیم؛ تا در این «بحران هویت» گامی در «نوسازی معنوی» جامعه برداریم.