سلوک انحرافی

کتاب سلوک انحرافی به بررسی کلی عرفان های جدید(معنویت های جدید) می پردازد.

«معنویت، نوعی نگرش باطن گرا به عالم و آدم است که بر دل و دریافت های درونی تکیه دارد و هیجانات زیادی ایجاد می کند.» زیرا دل و قلب، هم مهم ترین مرکز ادراک و شناخت در وجود انسان است و هم کانون عواطف و هیجانات است. همچنین، غایت و هدف اصلی معنویت «تحول فردی» است.

واژه ی معنویت به شکل و قالب نوین، یک و نیم قرن است که در جهان غرب مطرح شده است که نشان از فراگیر بودن و طولانی بودن سابقه ی آن دارد. به علاوه مکتب های معنویت گرا یا «جنیش های نوپدید دینی» به شدت مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.

در این کتاب، به مسائلی چون «خصوصیات معنویت»، «بررسی معنویت غربی و اسلامی» و «ویژگی های کلی جنبش های نوپدید معناگرا» نیز پرداخته شده.