دیوان فخرالدین عراقی

دیوان فخر الدین عراقی تنها اثر استاد در زمینه شعر و ادبیات است که ایشان اولا: این کتاب را به دلیل دینی که نسبت به زادگاهشان(کمیجان) دارند به رشته تحریر درآورده اند، ثانیا: به دلیل بزرگی و غربت بسیار این شاعر بزرگ.

تالیف این کتاب حاصل تعمق در بیش از 40 نسخه از نسخ دیوان عراقی بوده است به همین دلیل از معتبرترین دیوان ها دربین دیوان های موجود است. شایان ذکر است که عراقی ازچنان جایگاه علمی برخوردار بوده که روی سنگ قبر وی که در کنار ابن عربی دفن شده نوشته شده «هذا بحر العجم» یعنی این جا کسی خوابیده که دریای علم فارسی زبانان است که روی سنگ قبر ابن عربی هم نوشته شده «هذا بحرالعرب»(این جا دریای علم عرب زبانان خوابیده). نکته آخر اینکه در باب شیوه سرودن شعر عراقی همین بس که بیان گردیده هیچ شاعری درباب سوز و گداز عشق و هجران وصال در زبان فارسی به عراقی نمی رسد آنچنانکه در این موضوع در زبان عرب هیچ شاعری به ابن فارض مصری نمی رسد.