استاد حجت ملکی

هفته نامه فرهنگ روحانیت

این شماره می خوانید:   وزارت ارشاد از نظرات همه مراجع عظام بهره مند می شود  فرهنگ کار گروهی نداریم