استاد حجت ملکی

هفته نامه فرهنگ روحانیت

ر این شماره می خوانید:وزارت ارشاد از نظرات همه مراجع عظام بهره مند می شود./فرهنگ کار گروهی نداریم