استاد حجت ملکی

ستاد برجسته حوزه علمیه قم:داشتن افکار ولایی و پرهیز از افکار التقاطی از شاخصه های وزیرپیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی استقم- ایرنا- استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: از شاخصه های مهم دکتر صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، داشتن افکار ولایی، پرهیز ازافکار التقاطی و غربگرایانه، اخلاق خوب، منطقی و معتدل، داشتن نگاه...

ستاد برجسته حوزه علمیه قم:داشتن افکار ولایی و پرهیز از افکار التقاطی از شاخصه های وزیرپیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی استقم- ایرنا- استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: از شاخصه های مهم دکتر صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، داشتن افکار ولایی، پرهیز ازافکار التقاطی و غربگرایانه، اخلاق خوب، منطقی و معتدل، داشتن نگاه ملی و حتی...