ok

یرانوندی نماینده خرم آباد خاطر نشان کرد: آیت الله نیکی ملکی از استادان حوزه در خصوص صالحی امیری می فرماید افراد زیادی با وزارت فرهنگ کار دارند که وزیر باید این مهره ها را نگه دارند و با شناختی که از امیری دارم می تواند سکان وزارتخانه را نگه دارد .

{K۲Splitter}

ت...