برای ‎علامه مصباح می نویسم

برای ‎علامه مصباح می نویسم، همان که عقبه تئوریک نظام است، همانی که سال ها خالصانه و مجاهدانه به تقویت بُعدِ نظری و اعتقادیِ مسائل دینیِ جامعه اسلامی، خصوصا جوانان همت گمارد. می دانید چرا هنوز بعد از رحلتش او را ترور شخصیتی می کنند؟! کسانیکه حتی ذره ای از علم و فهمِ علمی بهره نبرده اند!
‏رفتار و گفتار و آدمی برخاسته از اندیشه ی اوست. هر چه اندیشه ی انسان عمیق تر باشد، رفتار و گفتارش هم دقیق و لطیف تر خواهد شد. اهمیت کارِ آیت الله ‎مصباح یزدی در این بود  که اندیشه ی جامعه‌ اسلامی را در برابرِ تئوری های وارداتیِ غربی ایمن می کرد و جایی برای شبهه باقی نمی گذاشت