نظر آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي در خصوص سه اثر ازدکتر حجت ملکی


فقه سياسي يكي از مسائل مهم علوم اسلامي است كه بايد با عنايت به قرآن، نهج البلاغه وديدگاههاي امام راحل مورد بررسي قرار گيرد. 

 كتابهاي دکتر حجت ملكي در زمينه احياي آثار گذشتگان و نيز مسائل جديد را بسيار مهم و ارزشمند میدانم.